Dnes více než kdy dřív tráví dÄ›ti Äas hraním her na poÄítaÄi. Mnohým rodiÄům se to nelíbí, a z jedné strany mají i pravdu. PÅ™eci jen jim pak chybí pohyb a nerozvíjejí si své fyzické dovednosti. Také zde nenajdeme přímý kontakt s vrstevníky, což se může projevit v pozdÄ›jších sociálních nejistotách.

AvÅ¡ak nelze než nepÅ™iznat, že tyto hry pÅ™ináší i nÄ›co dobrého. PÅ™edevším mnohdy uÄí dÄ›ti logickému myÅ¡lení, taktice, Å™eÅ¡ení rébusů a mnohdy, jelikož bývají Äasto v angliÄtinÄ›, i cizí jazyk, tedy dovednosti, které se jim v životÄ› rozhodnÄ› neztratí.

ksiltovka1

AvÅ¡ak podobnÄ› jako u kteréhokoliv jiného produktu, ani vÅ¡echny hry nejsou stejné. To platí zvláštÄ› u tÄ›ch, které je možné hrát zadarmo. Kvalita znaÄnÄ› kolísá, a najdeme zde jak skuteÄnÄ› kvalitní tituly, pÅ™edevším pak z žánru MMORPG, tedy multi-media online role playing game. Na druhé stranÄ› tu máme i takové, u kterých můžeme jen pÅ™emýšlet, co vlastnÄ› tvůrci zamýšleli.

Je jasné, že online hry nexttech.cz jsou Äím dál populárnÄ›jší. Díky neustále se zlepÅ¡ující rychlosti i síle signálu internetu zde již nedochází k takovým prodlevám, jako v minulosti. Navíc velmi Äasto umožňují kontakt s ostatními hráÄi, kteří jsou právÄ› pÅ™ipojeni, aÅ¥ už jsou kdekoliv na svÄ›tÄ›.

burza4

Na druhou stranu zde máme laciné hry v prohlížeÄi, kde se Äasto jedná o jednoduché „skákaÄky“, Äasto se známými postaviÄkami, které jsou ovÅ¡em ponÄ›kud upraveny tak, aby sice bylo poznat, o koho se jedná, ale aby nebyla poruÅ¡ena autorská práva.

Je vÅ¡ak tÅ™eba pÅ™iznat, že hry zadarmo obvykle nebývají ty nejkvalitnÄ›jší. A pokud už jsou kvalitní, tak vyžadují po nÄ›jaké dobÄ› od hráÄe platbu, aby mohl využít veÅ¡kerých jejích možností. Proto, aÄ to tÅ™eba může lákat, je mnohem lepší koupit si rovnou plnou verzi hry. Věřte, že pokud vás bude bavit, rozhodnÄ› na tom neprodÄ›láte. Hodiny zábavy vám totiž danou Äástku rozhodnÄ› beze zbytku vynahradí.